วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างตาข่ายโครงเหล็กกันสนามฟุตซอล บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กิจการประปา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๔ ในเขตตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนช่วงเปิดเทอม ๙๗ วัน และช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม จำนวน ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยุ้ง-บ้านศรีพัฒนา บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำสายผ้ารัดข้อมือ (ริชแบนด์) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (E-Smart Health) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมีซาวด์ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง