วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.จากหมู่บ้านขุนนนท์ถึงถนนมิตรภาพ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยแสนเมืองศิริ บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเหมืองเจ้า บ้านโตนด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิชัย ศรีทน บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเตือนใจ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองบัวด้านทิศตะวันออกและก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมสนามเปตอง ๒ สนาม บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง