เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด มีระเบียบวินัยเคารพกฏกติกาและเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและตลอดไป

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15