เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 

 


  โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการลดความเสี่ยงและห่างไกลโรคจากการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555