เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


วัตถุประสงค์ในการดำเนินจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจำปี 2563 ก็เพื่อเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ ในการปฏิบัติต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข และเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า คุณประโยชน์ของตนเอง 

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15