เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563


กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย จึงต้องมีระบบการดูแล อละตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่ขบวนการผลิต วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่จำหน่ายต้องถูกสุขลักษณะ

2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15
2020-01-12
2020-01-11
2019-12-27
2019-12-25
2019-12-25
2019-12-04
2019-11-22