เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563


กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย จึงต้องมีระบบการดูแล อละตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่ขบวนการผลิต วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่จำหน่ายต้องถูกสุขลักษณะ

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15