เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาดขยะ ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง รวมถึงเพื่อเป็นการลดขยะในชุมชน

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15