เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาการบริหารจัดการครณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์


ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของคณะะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ฯ ในการพิจารณาอนุมัติแผน/โครงการ ซึ่งจะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้น

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15