เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง และ กิจกรรม 5ส.ภายในสำนักงาน


จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จึ้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติกหิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง และ กิจกรรม 5ส. ภายในสำนักงาน ขึ้น

2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28
2020-02-21
2020-01-31
2020-01-16
2020-01-15