เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ร่วมกับโรคพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด โดยใช้หลัก 5 ป 1 ข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28