เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทสบาลตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563





2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22
2020-05-21
2020-03-24
2020-03-12
2020-03-10
2020-02-28