เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรเพาะพืชผักสวนครัว)


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563 (หลักสูตรเพาะพืชผักสวนครัว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สนับสนุนให้ประชาชนได้มีผักปลอดสารพิาไว้บริโภคภายในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2020-08-21
2020-08-07
2020-08-05
2020-08-03
2020-07-24
2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22