เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น 

2020-08-21
2020-08-07
2020-08-05
2020-08-03
2020-07-24
2020-06-18
2020-06-16
2020-06-12
2020-06-10
2020-05-22