เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจุน จ่างโพธิ์
ประธานสภา

รอบันทึกข้อมูล
รองประธานสภานายสมหมาย สุขประเสริฐ

     นายสำรวย กองมะเริง       

นายอุดม ปั่นสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1


นายประหยัด เชยโพธิ์ นางฐิตาภา ถาจอหอ

 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1


นางสมนึก จีบจอหอ

นางนัดธิทรา อบกลาง

นายสนิท ทางพุดซา

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

 

นายบุญเพิ่ม งอกโพธิ์

นายจุน จ่างโพธิ์

นายบุญช่วย จองโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2