เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

นางณฐพร  วิโรจน์วงษ์ชัย
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางศวินันท์  บุญเกิด
นางมลิวรรณ  ส้มสาย
นายสันติ มรกต
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวสุธชามน  บุญสร้อย
 
นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม