เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

สำนักงานปลัด


นางศวินันท์  บุญเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางปัญญาพร  จันทร์โพธิ์
นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชร
นางสาวนิชาภา  เขียนสายออ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวฐนันท์ลภัส  ไพรวรรณ์
นางภรณ์ภัสสรณ์  สีวิจี๋
นางจตุพร  ภริตพรพันธุ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวงามเนตร  ศรีโพธิ์
นางสาวกานดา  นาดี
นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายทรรศนะ  ทับจะบก
นางประเทือง มีมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายวิเชียร จำปาโพธิ์
นางดาริน จ่างโพธิ์
นักการภารโรง
 
 คนงานทั่วไป
นายชัชวาลย์ พับโพธิ์
 
นายธเรศ บุตรเกิ่ง
นายประเสริฐ เงินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์์