เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

กองคลัง


นางมลิวรรณ  ส้มสาย
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุวรรณี  ไซมะเริง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

นางขนิษฐา สอนไธสง
นางอรวรรณ  ยวนแม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางอัจฉรา  ทวีก่อเกียรติกุล
นางสาวแววดาว  นิลมะเริง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางบุลพร จันทร์โพธิ
นางสาวนิอร จันทร์โพธิ์
นางสาวนิตยา ปลั่งกลาง
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้