เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ -แก้ไข [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]82
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]97
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]78
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]84
6 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]85
7 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]76
8 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]80
9 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]82
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]78
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]85
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]70
13 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]112
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]77
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]78
16 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]84
17 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]76
18 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]107
19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]81
20 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]76
 
หน้า 1|2