เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ -แก้ไข [ 30 มิ.ย. 2563 ]5
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]85
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]98
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]82
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]88
6 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]88
7 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]81
8 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]82
9 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]85
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]82
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]88
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]73
13 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]113
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]80
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]79
16 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]84
17 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]78
18 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]109
19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]82
20 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]79
 
หน้า 1|2