เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          วันที่  30  ธันวาคม  2564  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  โดยนายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรควบคู่กับการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนเป็นการพัฒนาจิตใจและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสม  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานภายในองค์กรและภายในท้องถิ่น

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29