เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ค. 2566 ]21
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ค. 2566 ]25
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]10
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]11
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]8
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 22 มี.ค. 2566 ]10
8 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2566 ]9
9 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]12
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]15
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]8
12 ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [ 8 มี.ค. 2566 ]11
13 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้ยืมเงินเพื่อบริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]8
14 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 ก.พ. 2566 ]10
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 ก.พ. 2566 ]14
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]10
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]14
18 ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 18 ม.ค. 2566 ]13
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล [ 17 ม.ค. 2566 ]22
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 17 ม.ค. 2566 ]27
21 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และระบบบำบัดน้ำเสีย ซอย 15 เชื่อมเหมืองยืมบ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 17 ม.ค. 2566 ]0
22 อบรมพนักงานในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ม.ค. 2566 ]16
23 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 [ 4 ม.ค. 2566 ]27
24 แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2565 และระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขอความเห็นและป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญา พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]8
25 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]18
26 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2565 ]53
27 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติ การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม [ 15 พ.ย. 2565 ]36
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตัดไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 3 ต.ค. 2565 ]50
29 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการจัดกิจกรรม Raiiy the Mother Earth and Khoret Mother [ 18 ส.ค. 2565 ]99
30 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่2 (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ก.ค. 2565 ]129
31 ประกาศผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]136
32 แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า [ 5 ต.ค. 2564 ]292
33 เผยแพร่การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]211
34 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 ส.ค. 2564 ]384
35 ส่งประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ค. 2564 ]350
36 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 [ 17 มิ.ย. 2564 ]382
37 ขอประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นต่อการเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 มิ.ย. 2564 ]353
38 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 [ 28 พ.ค. 2564 ]321
39 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]295
40 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]316
 
หน้า 1|2|3|4|5