เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          วันที่  4  มีนาคม  2565  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ได้เชิญกำนันตำบลบ้านโพธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานอสม.  มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตำบลบ้านโพธิ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากแกนนำทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์  ในการกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29