เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร
นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
โทร 081-8763948นายมานะ  ถิ่นโพธิ์ นายภาคภูมิ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
โทร 086-2597050
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
โทร 082-9573499

นายอัครพล  ปลอดกลาง นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
โทร 090-9893126
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
โทร 081-7606047นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
โทร. 094-2912548
นางณฐพร  วิโรจน์วงษ์ชัย

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
โทร 080-5519878