เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
โทร. 094-2912548


นางณฐพร  วิโรจน์วงษ์ชัย นางสุเมทสา  พิสุตปัญญาทร

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
โทร 080-5519878
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางศวินันทน์ บุญเกิด
นางมลิวรรณ  ส้มสาย
นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 094-9456946
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-9466513
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร ....................

 

นางสาวสุธชามน  บุญสร้อย
 
นางศุภิสรา  คงเสถียรพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร ....................
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 061-6491935