เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางศวินันทน์ บุญเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสายสวาท การุญ
นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชร
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกรชำนาญการ

-ว่าง-
นางภรณ์ภัสสรณ์  สีวิจี๋
นางภัทรานิษฐ์ ภริตพรพันธุ์
นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวงามเนตร  ศรีโพธิ์

นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายทรรศนะ  ทับจะบก

นางประเทือง มีมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายวิเชียร จำปาโพธิ์

นางดาริน จ่างโพธิ์
นักการภารโรง
 
 คนงานทั่วไป
นายชัชวาลย์ พับโพธิ์
 
นายธเรศ บุตรเกิ่ง
นายประเสริฐ เงินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์์