เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางศวินันทน์ บุญเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร 094-9456946


นางสาวชลิดา อภิทรัพย์ดำรง
นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชร
นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกรชำนาญการ
โทร 081-8471379 โทร 093-3718342 โทร 063-3524235- ว่าง -
นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์

นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


โทร 092-1482299

นางสาวงามเนตร  ศรีโพธิ์

นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร 089-8649116
โทร 087-6550702
 
นายทรรศนะ  ทับจะบก

นางประเทือง มีมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 093-1539515
โทร 087-2411088
 
นายวิเชียร จำปาโพธิ์

นางดาริน จ่างโพธิ์
นักการภารโรง
 
 คนงานทั่วไป
โทร
โทร 089-9497359
นายชัชวาลย์ พับโพธิ์
 
นายธเรศ บุตรเกิ่ง
นายประเสริฐ เงินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์์ 
โทร 085-4791679 โทร โทร 081-9556656