เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสาวชลิดา อภิทรัพย์ดำรง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวชลิดา อภิทรัพย์ดำรง
นางดวงพร ฟักบุญเลิศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวงามเนตร  ศรีโพธิ์ นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์ นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายทรรศนะ  ทับจะบก นางประเทือง มีมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกึกก้อง แสงสว่าง นางดาริน จ่างโพธิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป
นายชัชวาลย์ พับโพธิ์ นางสาวอรยา กิ่งโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายประเสริฐ เงินโพธิ์ นายธเรศ บุตรเกิ่ง
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์ พนักงานขับรถยนต์


นายเกรียงศักดิ์ ค้างกลาง
นายศุภกร สงวนศรี
คนงาน คนงาน


นายสำเริง สวัสดี นายนพรัตน์ โพธิสาขา
คนงาน คนงาน


นายเรืองวุฒิ กลิ่นพิมาย นายภัทรพล ชวนสนิท
คนงาน คนงาน