เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางศวินันทน์ บุญเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร 094-9456946


นางสาวชลิดา อภิทรัพย์ดำรง
นางดวงพร ฟักบุญเลิศ
นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกรชำนาญการ
โทร 081-8471379 โทร........................ โทร 063-3524235

นางสาวงามเนตร  ศรีโพธิ์
นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์
นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร 089-8649116 โทร 092-1482299 โทร 087-6550702
นายทรรศนะ  ทับจะบก นางประเทือง มีมาก นางดาริน จ่างโพธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คนงานทั่วไป
โทร 093-1539515 โทร 087-2411088 โทร 089-9497359
 

นายวิเชียร จำปาโพธิ์
นางสาวอรยา กิ่งโพธิ์
นายกึกก้อง แสงสว่าง
นักการภารโรง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร........................ โทร........................ โทร........................
นายชัชวาลย์ พับโพธิ์
 
นายธเรศ บุตรเกิ่ง
นายประเสริฐ เงินโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์์ 
โทร 085-4791679 โทร........................ โทร 081-9556656