เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้ง  ตำบลบ้านโพธิ์เป็น  ๑  ใน  ๒๔  ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ๔  ส่วน  ดังนี้
ทิศเหนือ  ติดกับตำบลหนองไข่น้ำ   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา                           
ทิศใต้       ติดกับตำบลหนองระเวียง, ตำบลพะเนา, ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก   ติดกับตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก       ติดกับตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่ ตำบลบ้านโพธิ์ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  ๒๗,๗๒๕  ไร่ หรือ ๔๔.๓๖ ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก
โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
ประชากร  จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเมืองนครราชสีมา  พบว่า ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   ประชากรของตำบลบ้านโพธิ์   มีจำนวนทั้งสิ้น  ๙,๐๒๙  คน  จำแนกเป็น  ชาย  ๔,๖๕๙  คน   หญิง  ๔,๓๗๐ คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๒๐๓.๕๔  คน/ตารางกิโลเมตร และ   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๓,๒๑๑   ครัวเรือน  
จากข้อมูลพบว่า  จำนวนครัวเรือนของหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านโพธิ์   มีการขยายตัวอย่างช้าๆ  ยกเว้น  หมู่ที่  ๔  บ้านศรีพัฒนา  ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  และมีสถานบันการศึกษาเอกชน  คือ  โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา  ทำให้มีจำนวนห้องเช่า  หอพักเพิ่มมากขึ้น  จำนวนครัวเรือนที่น้อยที่สุดของ ปี ๒๕๕๕ คือ  หมู่ที่  ๕  บ้านวังหิน   จำนวน  ๑๔๔   ครัวเรือน และจำนวนครัวเรือนที่มากที่สุด   คือ หมู่ที่ ๔  บ้านศรีพัฒนา ในปี  ๒๕๕๕  จำนวน  ๗๘๗  ครัวเรือน
การศาสนา  ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์ จะนับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ ๙๙  นอกจากนั้นนับถือศาสนาอื่นๆ ในเขต อบต.บ้านโพธิ์   มีวัด  ๕  วัด คือ
๑.  วัดพนมวัน         ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า           หมู่ที่ ๖ 
๒.  วัดหนองจอก      ตั้งอยู่ที่  บ้านโตนด           หมู่ที่ ๒ 
๓.  วัดลองตอง         ตั้งอยู่ที่  บ้านบูรณพาณิชย์  หมู่ที่ ๓
๔.  วัดหนองบัว        ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองบัว       หมู่ที่ ๘
๕ . วัดป่าสถาพรธรรมรังษี  ตั้งอยู่ที่  บ้านศรีพัฒนา      หมู่ที่ ๔
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมามีภาษาไทยโคราชเป็นภาษาท้องถิ่นที่ดั้งเดิม  ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวโคราช  มีสำเนียงการพูดที่แตกต่างจากภาษาภาคกลางและไม่เหมือนกับภาษาอีสาน  ผู้พูดภาษาโคราชจึงมีอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งสำเนียงภาษาโคราชในแต่ละอำเภอยังมีความแตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังมีเพลงโคราชซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวเมือง และมีการละเล่นปรากฏให้เห็นในบริเวณใกล้อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี
ในเขต อบต.บ้านโพธิ์  มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ ปราสาทหินพนมวัน  ซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยขอมสร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ 
ระบบสาธารณูปโภค
การสื่อสารและโทรคมนาคม
- มีศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา  จำนวน  ๑  แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน    ๓๐  ตู้ 
 การไฟฟ้า
เขตตำบลบ้านโพธิ์  ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล  ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน  ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
 ระบบประปา
   ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน, กิจการประปาอบต.บ้านโพธิ์  และการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา
การสาธารณสุข
 ตำบลบ้านโพธิ์  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  ๑  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า  ตั้งอยู่ที่  บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖