เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 เม.ย. 2567 ]7
2 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 เม.ย. 2567 ]7
3 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 28 ก.พ. 2567 ]19
4 คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ -แก้ไข [ 30 มิ.ย. 2563 ]225
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]268
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]199
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]209
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]199
9 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]205
10 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]202
11 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]219
12 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]234
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]244
14 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]188
15 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]206
16 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]215
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]188
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]187
19 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]224
20 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]194
21 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]196
22 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]239
23 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]206
24 การชำระเงินค่าน้ำประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]188
25 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2558 ]186
26 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ส.ค. 2558 ]182
27 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ส.ค. 2558 ]181
28 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 ส.ค. 2558 ]188
29 การรับชำระค่าขยะมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2558 ]188
30 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2558 ]187
31 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา [ 3 ส.ค. 2558 ]185