เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ -แก้ไข [ 30 มิ.ย. 2563 ]173
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]216
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]165
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]163
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]163
6 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]170
7 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]161
8 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]179
9 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]192
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]204
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]150
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]169
13 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]166
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]145
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]144
16 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]181
17 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]151
18 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]151
19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]194
20 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]171
21 การชำระเงินค่าน้ำประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]150
22 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2558 ]143
23 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ส.ค. 2558 ]143
24 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ส.ค. 2558 ]141
25 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 ส.ค. 2558 ]151
26 การรับชำระค่าขยะมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2558 ]147
27 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2558 ]151
28 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา [ 3 ส.ค. 2558 ]139