เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ -แก้ไข [ 30 มิ.ย. 2563 ]101
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2558 ]102
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ส.ค. 2558 ]101
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ส.ค. 2558 ]96
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ส.ค. 2558 ]103
6 รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 3 ส.ค. 2558 ]102
7 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 3 ส.ค. 2558 ]96
8 การขอข้อมูลข่าวสารราชการ [ 3 ส.ค. 2558 ]117
9 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2558 ]87
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]91
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ส.ค. 2558 ]89
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ส.ค. 2558 ]103
13 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]106
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]85
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]89
16 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 3 ส.ค. 2558 ]111
17 การขออนุญาตขุดดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]87
18 การขออนุญาตถมดิน [ 3 ส.ค. 2558 ]92
19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 3 ส.ค. 2558 ]99
20 การขอติดตั้งประปา [ 3 ส.ค. 2558 ]111
 
หน้า 1|2