เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 24 เม.ย. 2567 ]11
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2567 ]12
4 ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2567 ]14
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 ก.พ. 2567 ]16
6 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]20
7 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 23 ก.พ. 2567 ]17
8 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ฉบับภาษาไทย) [ 19 ก.พ. 2567 ]16
9 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)(ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 19 ก.พ. 2567 ]16
10 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]13
11 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]29
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]36
13 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gitf Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ (รอบ 12 เดือน) [ 6 พ.ย. 2566 ]22
14 รายงานสถิติการรับแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนหลัง.pdf [ 6 พ.ย. 2566 ]33
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดนโนบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 6 พ.ย. 2566 ]17
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 6 พ.ย. 2566 ]16
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 พ.ย. 2566 ]18
18 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 พ.ย. 2566 ]17
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 พ.ย. 2566 ]16
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 6 พ.ย. 2566 ]17
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 พ.ย. 2566 ]19
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 พ.ย. 2566 ]17
23 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 พ.ย. 2566 ]20
24 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf [ 6 พ.ย. 2566 ]16
25 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf [ 6 พ.ย. 2566 ]17
26 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2566 ]16
27 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด2567 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 6 พ.ย. 2566 ]17
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ย. 2566 ]20
29 รางานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]12
30 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]51
31 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 เม.ย. 2566 ]47
32 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]47
33 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]54
34 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 เม.ย. 2566 ]45
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 20 เม.ย. 2566 ]49
36 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 12 เม.ย. 2566 ]48
37 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’ts) [ 12 เม.ย. 2566 ]47
38 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2566 ]54
39 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]43
40 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ6เดือน [ 24 มี.ค. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4