เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 ก.พ. 2567 ]5
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]11
3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 23 ก.พ. 2567 ]7
4 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ฉบับภาษาไทย) [ 19 ก.พ. 2567 ]7
5 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)(ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 19 ก.พ. 2567 ]6
6 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]0
7 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]15
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]16
9 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gitf Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ (รอบ 12 เดือน) [ 6 พ.ย. 2566 ]13
10 รายงานสถิติการรับแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนหลัง.pdf [ 6 พ.ย. 2566 ]22
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดนโนบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 6 พ.ย. 2566 ]9
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 6 พ.ย. 2566 ]7
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 พ.ย. 2566 ]9
14 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 พ.ย. 2566 ]9
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 พ.ย. 2566 ]9
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 6 พ.ย. 2566 ]8
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 พ.ย. 2566 ]9
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 พ.ย. 2566 ]7
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 พ.ย. 2566 ]11
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf [ 6 พ.ย. 2566 ]8
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf [ 6 พ.ย. 2566 ]9
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2566 ]8
23 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด2567 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 6 พ.ย. 2566 ]10
24 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ย. 2566 ]9
25 รางานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]1
26 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]41
27 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 เม.ย. 2566 ]38
28 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]37
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]43
30 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 เม.ย. 2566 ]38
31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 20 เม.ย. 2566 ]41
32 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 12 เม.ย. 2566 ]37
33 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’ts) [ 12 เม.ย. 2566 ]40
34 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2566 ]44
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]34
36 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ6เดือน [ 24 มี.ค. 2566 ]37
37 ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง "สุจิต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด 2566" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 3 ก.พ. 2566 ]56
38 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]54
39 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]49
40 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4