เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]4
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]5
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]4
4 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 พ.ย. 2565 ]8
5 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 พ.ย. 2565 ]10
6 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 พ.ย. 2565 ]8
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 23 พ.ย. 2565 ]9
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]8
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 พ.ย. 2565 ]8
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 23 พ.ย. 2565 ]7
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 พ.ย. 2565 ]8
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 พ.ย. 2565 ]9
13 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2565 ]8
14 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 23 พ.ย. 2565 ]7
15 นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 23 พ.ย. 2565 ]10
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]20
17 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 ก.ย. 2565 ]24
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]29
19 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 ก.ค. 2565 ]7
20 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 ก.ค. 2565 ]8
21 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]8
22 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ก.ค. 2565 ]7
23 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 ก.ค. 2565 ]9
24 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 ก.ค. 2565 ]7
25 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 11 ก.ค. 2565 ]8
26 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2565 ]7
27 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 เม.ย. 2565 ]102
28 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]107
29 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]105
30 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2565 ]134
31 การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]137
32 นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]136
33 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]97
34 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]153
35 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]135
36 การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]115
37 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) [ 14 ต.ค. 2564 ]180
38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) [ 5 ต.ค. 2564 ]162
39 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 31 พ.ค. 2564 ]98
40 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ค. 2564 ]177
 
หน้า 1|2|3