เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]5
2 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 27 เม.ย. 2566 ]5
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]7
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]7
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 เม.ย. 2566 ]7
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 20 เม.ย. 2566 ]9
7 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 12 เม.ย. 2566 ]8
8 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’ts) [ 12 เม.ย. 2566 ]8
9 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 11 เม.ย. 2566 ]12
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]5
11 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ6เดือน [ 24 มี.ค. 2566 ]8
12 ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง "สุจิต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด 2566" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 3 ก.พ. 2566 ]24
13 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]19
14 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]14
15 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]14
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]8
17 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 พ.ย. 2565 ]16
18 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 พ.ย. 2565 ]16
19 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 พ.ย. 2565 ]14
20 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 23 พ.ย. 2565 ]14
21 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]14
22 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 พ.ย. 2565 ]13
23 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 23 พ.ย. 2565 ]11
24 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 พ.ย. 2565 ]13
25 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 พ.ย. 2565 ]13
26 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2565 ]12
27 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 23 พ.ย. 2565 ]18
28 นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 23 พ.ย. 2565 ]16
29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]34
30 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 ก.ย. 2565 ]31
31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]37
32 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 ก.ค. 2565 ]12
33 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 ก.ค. 2565 ]12
34 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]14
35 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ก.ค. 2565 ]13
36 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 ก.ค. 2565 ]14
37 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 ก.ค. 2565 ]12
38 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 11 ก.ค. 2565 ]13
39 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2565 ]13
40 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 เม.ย. 2565 ]114
 
หน้า 1|2|3