เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง "สุจิต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ใสสะอาด 2566" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 3 ก.พ. 2566 ]63
22 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]59
23 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]54
24 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]55
25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]46
26 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 พ.ย. 2565 ]46
27 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 พ.ย. 2565 ]46
28 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 23 พ.ย. 2565 ]41
29 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 23 พ.ย. 2565 ]44
30 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]44
31 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 พ.ย. 2565 ]43
32 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 23 พ.ย. 2565 ]34
33 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 พ.ย. 2565 ]38
34 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 พ.ย. 2565 ]44
35 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2565 ]37
36 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 23 พ.ย. 2565 ]48
37 นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 23 พ.ย. 2565 ]43
38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]70
39 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 ก.ย. 2565 ]80
40 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]78
41 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 ก.ค. 2565 ]38
42 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 ก.ค. 2565 ]37
43 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]39
44 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ก.ค. 2565 ]41
45 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 ก.ค. 2565 ]39
46 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 ก.ค. 2565 ]39
47 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 11 ก.ค. 2565 ]37
48 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2565 ]52
49 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 เม.ย. 2565 ]157
50 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]141
51 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]143
52 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2565 ]175
53 การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]182
54 นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 4 ก.พ. 2565 ]169
55 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]131
56 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]186
57 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]167
58 การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]153
59 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) [ 14 ต.ค. 2564 ]215
60 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) [ 5 ต.ค. 2564 ]199
 
|1หน้า 2|3|4