เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 31 พ.ค. 2564 ]131
42 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 พ.ค. 2564 ]211
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 พ.ค. 2564 ]198
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 พ.ค. 2564 ]256
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 พ.ค. 2564 ]214
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 พ.ค. 2564 ]213
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 พ.ค. 2564 ]209
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 พ.ค. 2564 ]196
49 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2564 ]191
50 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]191
51 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]194
52 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้สนคุณธรมมและโปร่งใส [ 20 พ.ค. 2564 ]91
53 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]216
54 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]214
55 ก่ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]226
56 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]219
57 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 2 มี.ค. 2564 ]201
58 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2564 ]200
59 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]207
60 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 29 ม.ค. 2564 ]211
61 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]220
62 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 พ.ย. 2563 ]257
63 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 พ.ย. 2563 ]202
64 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 พ.ย. 2563 ]215
65 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วมร่วม [ 24 พ.ย. 2563 ]233
66 มาตรการในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]245
67 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 พ.ย. 2563 ]258
68 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 พ.ย. 2563 ]243
69 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 พ.ย. 2563 ]223
70 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 พ.ย. 2563 ]218
71 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]235
72 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]205
73 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 เม.ย. 2563 ]187
74 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]194
75 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]197
76 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]188
77 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2563 ]171
78 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]170
79 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]172
80 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2563 ]201
 
|1|2หน้า 3|4