เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 พ.ค. 2564 ]178
42 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 พ.ค. 2564 ]174
43 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 พ.ค. 2564 ]154
44 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2564 ]153
45 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]157
46 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ค. 2564 ]156
47 มาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้สนคุณธรมมและโปร่งใส [ 20 พ.ค. 2564 ]56
48 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-564) รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]176
49 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]175
50 ก่ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]182
51 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]184
52 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 2 มี.ค. 2564 ]166
53 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2564 ]163
54 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.พ. 2564 ]173
55 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 29 ม.ค. 2564 ]177
56 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]183
57 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 พ.ย. 2563 ]198
58 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 พ.ย. 2563 ]168
59 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 พ.ย. 2563 ]168
60 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วมร่วม [ 24 พ.ย. 2563 ]192
 
|1|2หน้า 3|4|5