เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]54
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]57
23 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]43
24 ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [ 8 มี.ค. 2566 ]47
25 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้ยืมเงินเพื่อบริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]45
26 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 ก.พ. 2566 ]46
27 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 ก.พ. 2566 ]54
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]55
29 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]63
30 ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 18 ม.ค. 2566 ]49
31 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล [ 17 ม.ค. 2566 ]57
32 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 17 ม.ค. 2566 ]67
33 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และระบบบำบัดน้ำเสีย ซอย 15 เชื่อมเหมืองยืมบ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 17 ม.ค. 2566 ]64
34 อบรมพนักงานในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ม.ค. 2566 ]53
35 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 [ 4 ม.ค. 2566 ]65
36 แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2565 และระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการขอความเห็นและป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญา พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]48
37 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]40
38 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2565 ]92
39 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติ การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม [ 15 พ.ย. 2565 ]70
40 รายงานสรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจ ณ จุดบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]33
41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตัดไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 3 ต.ค. 2565 ]82
42 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการจัดกิจกรรม Raiiy the Mother Earth and Khoret Mother [ 18 ส.ค. 2565 ]135
43 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคุณหนู ประจำปี 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]32
44 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่2 (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ก.ค. 2565 ]175
45 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด [ 20 เม.ย. 2565 ]133
46 ประกาศผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]163
47 แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า [ 5 ต.ค. 2564 ]327
48 เผยแพร่การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]247
49 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 ส.ค. 2564 ]431
50 ส่งประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ค. 2564 ]382
51 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 [ 17 มิ.ย. 2564 ]409
52 ขอประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นต่อการเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 มิ.ย. 2564 ]383
53 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 [ 28 พ.ค. 2564 ]357
54 เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ [ 20 พ.ค. 2564 ]9
55 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]324
56 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]347
57 เชิญชวนชาวตำบลบ้านโพธิ์ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ [ 11 มี.ค. 2564 ]354
58 การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 11 มี.ค. 2564 ]332
59 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านคนละครึ้ง และร้านเราชนะ มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า [ 5 มี.ค. 2564 ]325
60 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.พ. 2564 ]339
 
|1หน้า 2|3|4|5|6