เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสด เสงี่ยมโพธิ์ บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2559 ]221
82 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดิอนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]233
83 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]235
84 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ฯลฯ) ประจำปี 2559 [ 15 ส.ค. 2559 ]275
85 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไครมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2559 ]225
86 ประกาศกำหนดวัน เวลาและเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ธ.ค. 2558 ]226
87 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 2 ธ.ค. 2558 ]270
88 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 4 พ.ย. 2558 ]287
89 การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้าม สระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 [ 28 ต.ค. 2558 ]227
90 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]279
91 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]220
92 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]221
93 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 2 ก.ย. 2558 ]204
94 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน ครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 เม.ย. 2558 ]220
95 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]212
96 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 30 มี.ค. 2558 ]272
97 ประกาศ กำหนด วัน การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 [ 10 มี.ค. 2558 ]229
98 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 23 ม.ค. 2558 ]263
99 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 5 ม.ค. 2558 ]328
100 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]236
101 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]246
102 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 11 พ.ย. 2557 ]246
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]236
104 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]247
105 ประกาศ เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 10 ต.ค. 2557 ]232
106 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.ค. 2557 ]236
107 การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 พ.ค. 2557 ]245
108 คำแนะนำการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติมอาคาร [ 1 พ.ค. 2557 ]317
109 ประรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนอ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 [ 30 เม.ย. 2557 ]242
110 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนอ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 [ 30 เม.ย. 2557 ]289
111 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 [ 1 เม.ย. 2557 ]268
112 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2556 [ 3 มี.ค. 2557 ]282
113 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพานิชย์ [ 15 ม.ค. 2557 ]281
114 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิิ์ [ 15 ม.ค. 2557 ]293
115 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [ 30 ต.ค. 2556 ]295
116 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ศพด.พนมวัน [ 29 ก.ค. 2556 ]260
117 สอบราคาจ้างเหมาก่อถนน คสล.ซอยพัฒนา 1,2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ค. 2556 ]285
118 สอบราคาจ้างเหมาก่อถนน คสล.ซอยพัฒนา 1,2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ค. 2556 ]285
119 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 [ 5 มิ.ย. 2556 ]306
120 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 24 พ.ค. 2556 ]281
 
|1|2|3|4หน้า 5|6